AI50申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2023-02-08
基金名称  AI50
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  517800
2023-02-07 日信息内容
现金差额(单位:元)   15,671.10
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,455,881.88
基金份额净值(单位:元)   0.7279
2023-02-08 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   16,273.47
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    10,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
00020 商汤-W 21269 港市退补 30.0% 53053.33 买入开仓
002063 远光软件 1100 深市退补 10.0% 10.0% 9537.0 买入开仓
002139 拓邦股份 800 深市退补 10.0% 10.0% 9920.0 买入开仓
002230 科大讯飞 2100 深市退补 10.0% 10.0% 98049.0 买入开仓
002236 大华股份 1500 深市退补 10.0% 10.0% 20070.0 买入开仓
002261 拓维信息 900 深市退补 10.0% 10.0% 6876.0 买入开仓
002405 四维图新 2600 深市退补 10.0% 10.0% 32214.0 买入开仓
002410 广联达 1100 深市退补 10.0% 10.0% 70015.0 买入开仓
002415 海康威视 4000 深市退补 10.0% 10.0% 149040.0 买入开仓
002439 启明星辰 600 深市退补 10.0% 10.0% 17718.0 买入开仓
00268 金蝶国际 2927 港市退补 30.0% 46037.49 买入开仓
002920 德赛西威 300 深市退补 10.0% 10.0% 38643.0 买入开仓
00700 腾讯控股 467 港市退补 30.0% 153699.88 买入开仓
00909 明源云 1315 港市退补 30.0% 8006.71 买入开仓
02013 微盟集团 2349 港市退补 30.0% 11922.13 买入开仓
02158 医渡科技 660 港市退补 30.0% 4195.78 买入开仓
03690 美团-W 841 港市退补 30.0% 119238.84 买入开仓
03888 金山软件 977 港市退补 30.0% 26147.25 买入开仓
300166 东方国信 700 深市退补 10.0% 10.0% 6559.0 买入开仓
300168 万达信息 1300 深市退补 10.0% 10.0% 12883.0 买入开仓
300188 美亚柏科 400 深市退补 10.0% 10.0% 6012.0 买入开仓
300223 北京君正 300 深市退补 10.0% 10.0% 23457.0 买入开仓
300369 绿盟科技 500 深市退补 10.0% 10.0% 6190.0 买入开仓
300454 深信服 300 深市退补 10.0% 10.0% 43104.0 买入开仓
300458 全志科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 9676.0 买入开仓
300474 景嘉微 300 深市退补 10.0% 10.0% 21018.0 买入开仓
300496 中科创达 400 深市退补 10.0% 10.0% 40952.0 买入开仓
300613 富瀚微 100 深市退补 10.0% 10.0% 5806.0 买入开仓
300624 万兴科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 4216.0 买入开仓
600536 中国软件 400 允许 10.0% 买入开仓
600588 用友网络 1900 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 600 允许 10.0% 买入开仓
603160 汇顶科技 200 允许 10.0% 买入开仓
603486 科沃斯 200 允许 10.0% 买入开仓
603501 韦尔股份 700 允许 10.0% 买入开仓
603893 瑞芯微 200 允许 10.0% 买入开仓
688003 天准科技 100 必须 3982.0 买入开仓
688008 澜起科技 800 允许 10.0% 买入开仓
688018 乐鑫科技 0 必须 买入开仓
688023 安恒信息 100 必须 17665.0 买入开仓
688088 虹软科技 200 允许 10.0% 买入开仓
688099 晶晨股份 300 允许 10.0% 买入开仓
688158 优刻得 300 允许 10.0% 买入开仓
688208 道通科技 300 允许 10.0% 买入开仓
688256 寒武纪 200 允许 10.0% 买入开仓
688521 芯原股份 300 允许 10.0% 买入开仓
688595 芯海科技 100 必须 4670.0 买入开仓
688608 恒玄科技 100 必须 13733.0 买入开仓
688686 奥普特 0 必须 买入开仓
688696 极米科技 0 必须 买入开仓