AI50申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2024-04-15
基金名称  AI50
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  517800
2024-04-12 日信息内容
现金差额(单位:元)   21,533.44
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   547,025.33
基金份额净值(单位:元)   0.5470
2024-04-15 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   20,432.30
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    8,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
00020 商汤-W 8760 港市退补 30.0% 5235.24 买入开仓
002063 远光软件 600 深市退补 10.0% 10.0% 3078.0 买入开仓
002230 科大讯飞 800 深市退补 10.0% 10.0% 36800.0 买入开仓
002236 大华股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 10854.0 买入开仓
002261 拓维信息 400 深市退补 10.0% 10.0% 5692.0 买入开仓
002405 四维图新 1200 深市退补 10.0% 10.0% 8616.0 买入开仓
002410 广联达 700 深市退补 10.0% 10.0% 7224.0 买入开仓
002415 海康威视 1300 深市退补 10.0% 10.0% 40196.0 买入开仓
002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 10.0% 5730.0 买入开仓
00268 金蝶国际 1294 港市退补 30.0% 9654.95 买入开仓
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 13192.0 买入开仓
00700 腾讯控股 210 港市退补 30.0% 58871.99 买入开仓
00909 明源云 378 港市退补 30.0% 804.36 买入开仓
02013 微盟集团 728 港市退补 30.0% 903.11 买入开仓
02121 创新奇智 132 港市退补 30.0% 579.7 买入开仓
02158 医渡科技 267 港市退补 30.0% 853.44 买入开仓
03690 美团-W 769 港市退补 30.0% 71095.24 买入开仓
300223 北京君正 100 深市退补 10.0% 10.0% 6175.0 买入开仓
300308 中际旭创 200 深市退补 10.0% 10.0% 33866.0 买入开仓
300353 东土科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 1878.0 买入开仓
300369 绿盟科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 1278.0 买入开仓
300418 昆仑万维 400 深市退补 10.0% 10.0% 17000.0 买入开仓
300454 深信服 100 深市退补 10.0% 10.0% 5762.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 深市退补 10.0% 10.0% 6678.0 买入开仓
300496 中科创达 200 深市退补 10.0% 10.0% 9380.0 买入开仓
300613 富瀚微 0 深市必须 买入开仓
600536 中国软件 200 允许 10.0% 买入开仓
600588 用友网络 800 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 300 允许 10.0% 买入开仓
603019 中科曙光 500 允许 10.0% 买入开仓
603486 科沃斯 100 允许 10.0% 买入开仓
603501 韦尔股份 200 允许 10.0% 买入开仓
603893 瑞芯微 100 允许 10.0% 买入开仓
688003 天准科技 0 必须 买入开仓
688008 澜起科技 400 允许 10.0% 买入开仓
688018 乐鑫科技 0 必须 买入开仓
688023 安恒信息 0 必须 买入开仓
688058 宝兰德 0 必须 买入开仓
688099 晶晨股份 200 允许 10.0% 买入开仓
688111 金山办公 100 必须 29599.0 买入开仓
688152 麒麟信安 0 必须 买入开仓
688207 格灵深瞳 100 必须 1310.0 买入开仓
688208 道通科技 100 必须 2298.0 买入开仓
688256 寒武纪 100 必须 16020.0 买入开仓
688385 复旦微电 100 必须 2867.0 买入开仓
688400 凌云光 100 必须 1897.0 买入开仓
688521 芯原股份 200 允许 10.0% 买入开仓
688595 芯海科技 0 必须 买入开仓
688608 恒玄科技 0 必须 买入开仓
688686 奥普特 0 必须 买入开仓