AI50申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2022-01-25
基金名称  AI50
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
一级市场基金代码  517801
2022-01-24 日信息内容
现金差额(单位:元)   109,359.80
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,820,927.71
基金份额净值(单位:元)   0.9105
2022-01-25 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   109,377.23
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   2,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    20,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
002139 拓邦股份 900 深市退补 10.0% 10.0% 13743.0 买入开仓
002230 科大讯飞 1600 深市退补 10.0% 10.0% 77184.0 买入开仓
002236 大华股份 1700 深市退补 10.0% 10.0% 34170.0 买入开仓
002241 歌尔股份 1600 深市退补 10.0% 10.0% 80272.0 买入开仓
002362 汉王科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 3458.0 买入开仓
002373 千方科技 1000 深市退补 10.0% 10.0% 15300.0 买入开仓
002410 广联达 1300 深市退补 10.0% 10.0% 82771.0 买入开仓
002415 海康威视 2900 深市退补 10.0% 10.0% 142071.0 买入开仓
002439 启明星辰 900 深市退补 10.0% 10.0% 23265.0 买入开仓
00268 金蝶国际 3464 港市退补 30.0% 65716.67 买入开仓
002912 中新赛克 100 深市退补 10.0% 10.0% 3458.0 买入开仓
002920 德赛西威 300 深市退补 10.0% 10.0% 44496.0 买入开仓
00700 腾讯控股 478 港市退补 30.0% 182766.99 买入开仓
00909 明源云 1732 港市退补 30.0% 25214.9 买入开仓
01833 平安好医 542 港市退补 30.0% 12135.95 买入开仓
02158 医渡科技 914 港市退补 30.0% 14601.15 买入开仓
03690 美团-W 920 港市退补 30.0% 174386.38 买入开仓
03888 金山软件 1211 港市退补 30.0% 36778.56 买入开仓
09923 移卡 252 港市退补 30.0% 4903.88 买入开仓
300101 振芯科技 400 深市退补 10.0% 10.0% 7464.0 买入开仓
300166 东方国信 800 深市退补 10.0% 10.0% 10080.0 买入开仓
300168 万达信息 1400 深市退补 10.0% 10.0% 19404.0 买入开仓
300188 美亚柏科 600 深市退补 10.0% 10.0% 10146.0 买入开仓
300223 北京君正 300 深市退补 10.0% 10.0% 34428.0 买入开仓
300229 拓尔思 400 深市退补 10.0% 10.0% 4772.0 买入开仓
300369 绿盟科技 600 深市退补 10.0% 10.0% 9066.0 买入开仓
300454 深信服 300 深市退补 10.0% 10.0% 52800.0 买入开仓
300458 全志科技 300 深市退补 10.0% 10.0% 17223.0 买入开仓
300474 景嘉微 200 深市退补 10.0% 10.0% 24088.0 买入开仓
300624 万兴科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 4825.0 买入开仓
600536 中国软件 400 允许 10.0% 买入开仓
600588 用友网络 1900 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 400 允许 10.0% 买入开仓
603160 汇顶科技 300 允许 10.0% 买入开仓
603501 韦尔股份 400 允许 10.0% 买入开仓
688003 天准科技 100 必须 4105.0 买入开仓
688008 澜起科技 400 允许 10.0% 买入开仓
688018 乐鑫科技 100 必须 16637.0 买入开仓
688023 安恒信息 100 必须 23636.0 买入开仓
688039 当虹科技 100 必须 7474.0 买入开仓
688051 佳华科技 0 必须 买入开仓
688088 虹软科技 300 允许 10.0% 买入开仓
688099 晶晨股份 300 允许 10.0% 买入开仓
688158 优刻得 300 允许 10.0% 买入开仓
688169 石头科技 0 必须 买入开仓
688208 道通科技 300 允许 10.0% 买入开仓
688256 寒武纪 300 允许 10.0% 买入开仓
688288 鸿泉物联 0 必须 买入开仓
688521 芯原股份 300 允许 10.0% 买入开仓
688595 芯海科技 100 必须 10705.0 买入开仓