AI50申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2023-09-25
基金名称  AI50
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  517800
2023-09-22 日信息内容
现金差额(单位:元)   27,850.22
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   629,832.22
基金份额净值(单位:元)   0.6298
2023-09-25 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   23,393.01
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   1,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    10,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    50
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
00020 商汤-W 11234 港市退补 30.0% 14945.92 买入开仓
002063 远光软件 600 深市退补 10.0% 10.0% 3738.0 买入开仓
002065 东华软件 700 深市退补 10.0% 10.0% 4606.0 买入开仓
002230 科大讯飞 700 深市退补 10.0% 10.0% 34615.0 买入开仓
002236 大华股份 600 深市退补 10.0% 10.0% 12558.0 买入开仓
002261 拓维信息 400 深市退补 10.0% 10.0% 7596.0 买入开仓
002405 四维图新 1300 深市退补 10.0% 10.0% 13312.0 买入开仓
002410 广联达 700 深市退补 10.0% 10.0% 16800.0 买入开仓
002415 海康威视 1600 深市退补 10.0% 10.0% 53120.0 买入开仓
002439 启明星辰 300 深市退补 10.0% 10.0% 8340.0 买入开仓
00268 金蝶国际 1417 港市退补 30.0% 13131.41 买入开仓
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 14270.0 买入开仓
00700 腾讯控股 247 港市退补 30.0% 71071.14 买入开仓
00909 明源云 424 港市退补 30.0% 1384.96 买入开仓
02013 微盟集团 770 港市退补 30.0% 2493.94 买入开仓
02121 创新奇智 142 港市退补 30.0% 1738.06 买入开仓
02158 医渡科技 292 港市退补 30.0% 1034.17 买入开仓
03690 美团-W 686 港市退补 30.0% 76034.61 买入开仓
300223 北京君正 100 深市退补 10.0% 10.0% 7637.0 买入开仓
300353 东土科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 2318.0 买入开仓
300369 绿盟科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 1982.0 买入开仓
300418 昆仑万维 400 深市退补 10.0% 10.0% 14624.0 买入开仓
300454 深信服 100 深市退补 10.0% 10.0% 9494.0 买入开仓
300474 景嘉微 100 深市退补 10.0% 10.0% 7012.0 买入开仓
300496 中科创达 200 深市退补 10.0% 10.0% 15328.0 买入开仓
300590 移为通信 100 深市退补 10.0% 10.0% 1143.0 买入开仓
300613 富瀚微 100 深市退补 10.0% 10.0% 4892.0 买入开仓
600536 中国软件 300 允许 10.0% 买入开仓
600588 用友网络 900 允许 10.0% 买入开仓
600845 宝信软件 300 允许 10.0% 买入开仓
603019 中科曙光 500 允许 10.0% 买入开仓
603486 科沃斯 100 允许 10.0% 买入开仓
603501 韦尔股份 300 允许 10.0% 买入开仓
603893 瑞芯微 100 允许 10.0% 买入开仓
688003 天准科技 0 必须 买入开仓
688008 澜起科技 400 允许 10.0% 买入开仓
688018 乐鑫科技 0 必须 买入开仓
688023 安恒信息 0 必须 买入开仓
688099 晶晨股份 100 必须 6697.0 买入开仓
688111 金山办公 100 必须 37496.0 买入开仓
688169 石头科技 0 必须 买入开仓
688208 道通科技 100 必须 2817.0 买入开仓
688256 寒武纪 100 必须 13049.0 买入开仓
688385 复旦微电 100 必须 4655.0 买入开仓
688521 芯原股份 100 必须 6218.0 买入开仓
688589 力合微 0 必须 买入开仓
688595 芯海科技 0 必须 买入开仓
688608 恒玄科技 0 必须 买入开仓
688686 奥普特 0 必须 买入开仓
688696 极米科技 0 必须 买入开仓